Kerktoren doenrade korenfestival roermond stabat mater

Werkgroepen

Werkgroep Bibliotheek.

De werkgroep Bibliotheek verzorgt het beheer, de opslag en distributie van de bladmuziek.
De werkgroep ziet er op toe dat iedere zanger(es) de muziek verkrijgt welke op het aktuele repertoire staat. Ook zal de werkgroep de bladmuziek terugvorderen van de leden die het koor verlaten.
De werkgroep verspreidt beschikbare oefenmuziek via geluidsdrager of mail.
Muziekwerken welke niet onder de BUMA rechten vallen, worden gedigitaliseerd.
Contactpersoon is Wim Lenoir of Huub Wijts.

Werkgroep continuiteit.

De werkgroep continuiteit zet zich in voor de bestendiging, vernieuwing en verjonging van het koor. De werkgroep continuiteit houdt de vereniging dynamisch.
Dit zal worden nagestreefd door speciale aandacht te besteden aan de presentatie van het koor bij optredens.
Door via het bezoeken van koren-sites en korenmanifestaties ideeën op te doen over presentatie, repertoire, aktiviteiten e.d. welke vernieuwend/verjongend kunnen werken en deze ideeën door te spelen naar bestuur en de betreffende werkgroepen.
Contactpersoon is Marijke Kusters.

Werkgroep materieel.

De werkgroep materieel zorgt dat het materieel van het koor in bruikbare conditie verkeert en deugdelijk wordt opgeslagen. Tevens zorgt de werkgroep dat bij de uitvoeringen het benodigde materieel aanwezig is.
De werkgroep adviseert naar het bestuur over nieuw aan te schaffen materieel.
Onder materieel wordt verstaan:
De praktikabels (trappen waarop meestal de mannelijke zangers staan);
De bok en de pupiter voor de dirigent;
De piano met pianokruk;
Eventuele stroomkabels, geluidskabels, pluggen.
Contactpersoon is Huub Wijts.

Werkgroep muziek.

De werkgroep muziek zoekt, in samenwerking met de directie, naar muziek welke geschikt is voor ons koor.
Iedere stemgroep is door enkele leden vertegenwoordigd in de werkgroep.
De leden kunnen werken aandragen welke dan binnen de werkgroep besproken en eventueel gekozen worden.
De dirigent heeft uiteraard een belangrijke adviserende rol binnen de werkgroep.
Ambitie versus gevarieerd repertoire bewaken, mappen, aandacht voor plaats zanger.
Contactpersoon voor de werkgroep muziek is Tiny Daemen.

Werkgroep organisatie.

De werkgroep organisatie ondersteunt het koor bij uitvoeringen op het punt van de organisatie van inzingmogelijkheden, toiletmogelijkheden, plaats en opstelling koor en instrument(en) en andere huishoudeljke zaken.
Tevens instrueert de werkgroep de koorleden de volgorde van opkomst naar het podium, het moment van en de presentatie bij opkomst en optreden. Contactpersoon is Jan Haagmans.

Werkgroep PRomotie.

Het voornaamste doel van de werkgroep PRomotie is het scheppen en bestendigen van het goede imago van de vereniging. Dit doel wordt nagestreefd door de geplande en de uitgevoerde aktiviteiten van het koor onder een brede aandacht te brengen, via posters/flyers, regionale dag- en weekbladen, via de web pagina en email verkeer en eventueel audio/visuele media. Hiertoe zullen contacten worden gelegd met redacteurs, programmamakers en evenementenburo's. Contactpersonen zijn Jan Haagmans en Annette Hellenbrand.

Reiscommissie.

Voorbereiden en uitvoeren van concertreizen. Vervoer, accommodatie, dagvulling, excursies, communicatie naar de leden, bijhouden van de administratieve verwerking. Samenwerking met andere verenigingen en andere buiten het koor opererende organisaties en instellingen.
Zorg dragen voor vervoer bij concerten in de omgeving.De commissie kan op eigen initiatief bekijken of er een leuke dagtrip aan verbonden kan worden.
Organiseren van een eventuele dagtocht ten behoeve van de onderlinge samenwerking en verbondenheid binnen het koor.
De reiscommissie kan op eigen initiatief handelen in samenwerking met, en onder verantwoording van het bestuur van Crescendo. Eigen inbreng van de leden wordt zeer op prijs gesteld en gestimuleerd. Belangrijk is een goede taakverdeling en communicatie met het bestuur en eventuele organisaties buiten de vereniging. Contactpersoon is Annette Hellenbrand.


Werkgroep welzijn.

De werkgroep welzijn waakt over het wel en wee van de koorleden.
Ze vangt nieuwe leden op en maakt ze wegwijs binnen Crescendo.
Ze verzorgt attenties bij diverse blije gelegenheden in de gezinnen van de leden volgens opgestelde regels en voorwaarden.
Informeert bij langere afwezigheid van leden naar de omstandigheden stuurt beterschapskaarten of gaat op ziekenbezoek.
Verstuurt condoleances naar leden, bij overlijden familielid.
Houdt toezicht op de kleding van de dames en regelt verzorging, opslag en uitgifte van de herencostuums.
Verzorging van eten (en versiering) bij diverse gelegenheden.
Stuurt nieuwe inwoners van Doenrade een welkomstbrief; schenkt aandacht aan bijzondere gelegenheden van "vrienden" (kaart/bloemetje)
Stuurt een condoleance bij het overlijden van "vrienden" en "bekenden".
Stuurt felicitaties naar geslaagden en communicantjes.
De contactpersoon voor de werkgroep is Marijke Kusters. 


Ledenraad:

Doel van deze raad is:
- te brainstormen over ideeën, suggesties en zaken die binnen het koor leven
- te zorgen dat de dialoog tussen het koor en bestuur "open" blijft
- het gevoel van binding/verbondenheid tussen het koor en bestuur bevorderen
Iedere stemgroep is met twee leden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Dit aantal wordt aangevuld door de deelname van een vast bestuurslid.
De voorzitter van Crescendo zal incidenteel aanwezig zijn of op vraag van de Ledenraad komen.
De Ledenraad vergadert eens per 3 maanden.
Er zal een terugkoppeling richting het bestuur plaatsvinden in de daarop volgende bestuursvergadering.
De functie van contactpersoon voor de ledenraad is vacant.